โครงการประชุมสัมมนา: การเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการใช้สื่อ นวัตกรรม และแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ในศตวรรษที่ 21

โครงการจัดประชุมสัมมนา เรื่อง “การเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการใช้สื่อ นวัตกรรม และแปนการจัดกิจกรรมแนะแนวในศตวรรษที่ 21” ของสมาคมจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนวภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (วิทยาเขตวัดสวนดอก) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันไทยนิวส์ (3 พ.ย. 62) และเชียงใหม่นิวส์ (2 พ.ย. 2562) ได้ลงภาพข่าวรายวันไปแล้วนั้น

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อ 1. เพื่อสร้างเครือข่ายของความร่วมมือในกระบวนการทำงานระหว่างครูแนะแนว/ครูที่ทำหน้าที่แนะแนว / ครูที่ปรึกษา ให้มีสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 2. เพื่อให้ความรู้ ทักษะในการฝึกปฏิบัติการจัดทำสื่อ นวัตกรรม และแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว สำหรับครูในศตวรรษที่ 21 และ 3.  เพื่อสร้างแรงจูงใจ เจตคติ และคุณลักษณะของครูฯ ในการปฏิบัติงานแนะแนวด้วย โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนหลายท่านด้วยกัน

ดูภาพกิจกรรมบางส่วน และยังดูต่อบางส่วนได้อีกจากด้านล่าง (คลิกขยายดูภาพ)

Skip to toolbar