มัธยมศึกษาปีที่ 1

ตัวอย่าง แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รวบรวม/เรียบเรียง โดย อาจารย์ เหรียญทอง คำยอง

ดาวน์โหลด   http://ncga.in.th/files/guidactivity/guidactm1.docx

 

ตัวอย่างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้         กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      ช่วงชั้นที่ 3         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    วิชา กิจกรรมแนะแนว     
กิจกรรม ฉันเป็นเช่นไร          ภาคเรียนที่ 1            เวลา  1 ชั่วโมง

******************************************************************************

มาตรฐานด้านผู้เรียน

มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนรู้จักตนเอง  รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นและสามารถพึ่งตนเองได้

ตัวบ่งชี้ที่ 2     รักและเห็นคุณค่า  ภูมิใจในตนเองและผู้อื่น

สาระสำคัญ

               การรู้จักตนเองอย่างมีเหตุผลทำให้บุคคลดำเนินชีวิตมีความหมาย  และทำตามสิ่งที่ตนต้องการได้อย่างถูกต้อง  และเหมาะสม เกิดความเคารพความเป็นตัวของตัวเองของแต่ละคนได้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

                นักเรียนรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น

จุดประสงค์การเรียนรู้

 1. สามารถสำรวจค่านิยมของตนเองจากการใช้ความคิด ความรู้สึกพิจารณาตรวจสอบตนเอง
 2. แสดงความค่านิยมของตนเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
 3. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

สาระการเรียนรู้

 1. การสำรวจค่านิยมของตนเองจากการใช้ความคิด ความรู้สึกพิจารณาตรวจสอบตนเอง
 2. การรู้จักและแสดงความค่านิยมของตนเอง

กระบวนการจัดการเรียนรู้  กระบวนการกลุ่ม คุณธรรมที่ควรเน้น   การทำงานร่วมกับผู้อื่น

กระบวนการจัดกิจกรรม

 1. นักเรียนหลับตาทำสมาธิหายใจเข้าท้องพอง หายใจออกท้องยุบ  ให้กำหนดรู้อยู่ตลอดเวลาถึงลมหายใจเข้าและออก  พิจารณาตนเอง 1 – 2 นาที ว่าที่ผ่านมาตนเองเป็นอย่างไร
 2. นักเรียนปฏิบัติตามใบงาน “นี่แหละตัวฉัน” 
 3. แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 5 – 6 คน อภิปรายแลกเปลี่ยนคำตอบของตนกับเพื่อนดังนี้
    3.1   เหมือนกัน หรือแตกต่างกัน   เพราะเหตุใด 
    3.2    คำตอบได้มากหรือน้อยแค่ไหน   เพราะเหตุใด 
    3.3  จากกิจกรรมนี้นักเรียนได้ข้อคิดหรือประสบการณ์อะไร
    3.4  ช่วยกันอภิปรายให้ได้เป็นข้อสรุปของกลุ่ม 
    3.5  แล้วส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอหน้าชั้นเรียน
 4. นักเรียนและครูช่วยกันสรุปถึงความสำคัญและการเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น ดังนี้
  นักเรียนจะเห็นว่าเมื่อเราสำรวจความคิด  ความรู้สึกที่มีต่อตนเอง   เราจะรู้สึกว่าเป็นการยากมากที่จะบอกความคิด   ความรู้สึกที่มีต่อตนเอง    ทั้งนี้เพราะเราไม่ค่อยได้สำรวจหรือคิดถึงตนเองมากก่อนเลย   การที่เรารู้จักที่จะเรียนรู้ความคิด   ความรู้สึกของตนเองจะทำให้เรารู้จักตนเองดีขึ้นในทุก ๆ  ด้าน  รู้ค่านิยมในอดีตที่ยึดถือ  ค้นพบค่านิยมใหม่ ๆ และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองไปในทางที่ดีงามยิ่งขึ้น  หรือรู้ค่านิยมที่จะต้องพัฒนาให้มีในตนเองต่อไป

สื่อ / อุปกรณ์ / แหล่งการเรียนรู้

                 ใบงาน

กระบวนการวัดผลประเมินผล


สิ่งที่ต้องการวัด                                วิธีวัด                               เครื่องมือ                           เกณฑ์การประเมิน


 1. สามารถสำรวจค่านิยมของ       1. ใบงาน                    1. ใบงาน                         1. รายบุคคล นักเรียนได้ระดับ
  ตนเองจากการใช้ความคิด                                                                                       คุณภาพ 2 ขึ้นไปถือว่า
  ความรู้สึก พิจารณาตรวจ                                                                                          ผ่าน
  สอบตนเอง                                                                                                          2. รายกลุ่ม นักเรียนได้ระดับ
 2. แสดงค่านิยมของตนเอง                                                                                          คุณภาพ 3 ขึ้นไปถือว่า
  ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น                                                                                               การสอนของครูประสบ
 3. สามารถทำงานร่วมกับ                                                                                              ประสบความสำเร็จ
  ผู้อื่น 

ใบงานเรื่อง  นี่แหละตัวฉัน

คำชี้แจง   นักเรียนเติมข้อความให้สมบูรณ์จนได้ภาพความเข้าใจเกี่ยวกับตนเอง (เวลาทำกิจกรรม   30 นาที)

 1. ฉันเพิ่งเรียนรู้ว่าฉัน………………………………………………………………………………
 2. ฉันยอมรับว่าฉัน…………………………………………………………………………………
 3. ฉับพบว่าฉันเกลียด………………………………………………………………………………
 4. ฉันพบว่าฉันชอบ………………………………………………………………………………..
 5. ฉันมีความสุขที่ฉัน………………………………………………………………………………
 6. ฉันรู้สึกมีความทุกข์ในใจเมื่อฉันรู้ว่า…………………………………………………………
 7. เวลาที่ฉันมีความคับข้องใจ ฉันจะ………………………………………………………………
 8. เวลาที่ฉันประสบความสำเร็จ ฉันจะ……………………………………………………………
 9. ฉันแปลกใจที่พบว่าฉัน………………………………………………………………………….
 10. ฉันสังเกตพบว่าฉัน………………………………………………………………………………
 11. ฉันจะต้องทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวฉันในด้านที่ว่าฉัน……………………………
 12. ฉันจำได้ว่าฉัน……………………………………………………………………………………
 13. ฉันเรียนรู้ใหม่ว่าฉัน……………………………………………………………………………..
 14. ฉันไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยว่าฉัน………………………………………………………………….
 15. ฉันรู้สึกลำบากใจที่จะเชื่อว่าฉัน…………………………………………………………………
 16. ฉันรู้สึกสบายใจที่ฉัน……………………………………………………………………………
 17. ฉันเชื่อมั่นว่าฉัน…………………………………………………………………………………
 18. ฉันค้นพบตัวเองว่าฉัน…………………………………………………………………………..
 19. ฉันจะดีใจมากถ้าฉัน…………………………………………………………………………….
 20. ฉันอยากบอกความในใจของฉันว่า……………………………………………………………..

ชื่อ –  ชื่อสกุล…………………………………………………………….เลขที่…………………………..

เกณฑ์การประเมิน   ……

 

Skip to toolbar