สมาชิกสมาคม

สมาชิกสมาคมจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนวภาคเหนือ

สมาชิกประเภทบุคคล

ลำดับ ชื่อ – สกุล รหัสสมาชิก
1 นายบุญเลิศ  คำปัน 001
2 นายโสภณ  อาริยะ 002
3 นายประวัติ  คำยอง 003
4 นายจงสกุล  วุฒิสรรพ์ 004
5 นายสมบูรณ์  จองคำ 005
6 นางเหรียญทอง  คำยอง 006
7 นางสาวศิรินทร์  ตันกุริมาน 007
8 นางญาณินท์  คุณา 008
9 นางจุไรทอง  ชัยกันย์ 009
10 นางณัฏฐา  สวยสด 010
11 นางรัตติกาล  ยศสุข 011
12 นางสาวอัจฉรา  บุญกลิ่น 012
13 นางสาวฐิติมา  บุญทวงศ์ 013
14 นายมนตรี  อินตา 014
15 นายกรกช  กติยศ 015
16 นางจันทรา  ยศสมแสน 016
17 นายอภิเชษฐ  จันทนา 017
18 น.ส.ปรีดาภรณ์  สารบุญมา 018
19 น.ส.กนกพร  นิลแพทย์ 019
20 นางเมธาวี  ไชยแก้ว 020
21 นายธวัช  พุทธรักษ์ 021
22 นางกิติยา  สุขพินิจ 022
23 นางกรรณานุช  มูลคำ 023
24 น.ส.อัชฌาพิณี  จีนา 024
25 น.ส.ขวัญชนก  วงศ์วิเศษ 025
26 น.ส.สุภาพร  หลักคำ 026
27 น.ส.ชไมพร  สุธรรม 027
28 น.ส.สุภาภรณ์  เกตุมี 028
29 น.ส.อาทิตยา  หลับภา 029
30 นางชม  โภคผล 030
31 นายอภิสิทธิ์  อภิวงค์งาม 031
32 นายอภิวัฒน์  ทองรุ่ง 032
33 นางรัชฎาพร  ศักดิ์เศรณี 033
34 นางอันธิฌา ขาวแสง 034
35 น.ส.ศศิธร  ฉิมสวัสดิ์ 035
36 นางเกศิรินทร์  รัตนรักษ์มงคล 036

สมาชิกประเภทหน่วยงาน

1 โรงเรียนป่าซาง จังหวัดลำพูน
2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร  จังหวัดลำปาง
3 โรงเรียนปัว   จังหวัดน่าน

Skip to toolbar