SOFT SKILLS: ทักษะที่จำเป็นสู่ความเป็นมืออาชีพของครูยุคใหม่

มนตรี อินตา
Montri Inta

บทคัดย่อ

Soft Skills เป็นทักษะทีสําคัญและมีความจําเป็นอย่างมากต่อการทํางานในศตวรรษที 21 และเป็นทักษะที่ตลาดแรงงานมีความต้องการค่อนข้างสงู ไม่ว่าอาชีพใดก็ตามจําเป็นที่จะต้องมี Soft Skills ครูเป็นอาชีพหนึงทีต้องอาศัยทักษะทางอารมณ์และสังคมอย่างมากพอ ๆ กับทักษะทางวิชาการ (Hard Skills) แม้ว่างานสอนจะเป็นหน้าที่หลักของครูก็ตาม แต่ยังมีงานอื่นอีกมากมายที่ครูจะต้องใช้ Soft Skills ในการทํางาน Soft Skills จึงเป็นเสมือนตัวประคับประคองอาชีพครูให้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นครูอย่างแท้จริง ตลอดจนทําให้ครูนั้นประสบความสําเร็จในชีวิตและการทํางาน จากการศึกษา Soft Skills เมือเปรียบเทียบเห็นได้อย่างชัดเจนว่า Soft Skills ของครูคือ “จิตวิญญาณความเป็นครู” นั่นเอง สถาบนัผลิตครูจําเป็นที่จะต้องกลับมาทบทวนและสร้างความตระหนักในกระบวนการผลิตครูให้มีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น โดยวางแผนและกําหนดทิศทางในการพัฒนาครูยุคใหม่ให้มีความสอดคล้องตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างแท้จริง ในบทความนี้ได้เสนอแนะแนวทางในการส่งเสริม Soft Skills ไว้ 3 ประเด็น ได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ในหลักสูตรและรายวิชา 2) การพัฒนาความสามารถในทกัษะการสอนและการเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ และ 3) การมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ iFolio ซึ่งแนวทางเหล่านี้จะเป็นกลไก สําคัญในการส่งเสริมและพัฒนาครูยุคใหม่ให้มีความเป็นมืออาชีพและเกิดความสมดุลกันระหว่าง Hard Skills และ Soft Skills คําสําคัญ: ทักษะด้านความรู้ ความเป็นมืออาชีพครูยุคใหม่

ลิงก์บทความสมบูรณ์

Skip to toolbar