ปฏิทินสมาคม

มีนาคม 2562

พฤหัสที่ 4 มี.ค. 62 ร่วมงานฌาปนกิจศพคุณแม่สามี อาจารย์ ดร.ญาณินท์ คุณา
ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม
อาทิตย์ 21 มี.ค. 62 ประชุมคณะกรรมการสมาคม ณ ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด

เมษายน 2562

พฤหัสที่ 25 เม.ย. 62 รดน้ำดำหัวผู้อาวุโสแนะแนว และสังสรรค์สมาชิกสมาคม ณ
สำนักงานเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่

พฤษภาคม 2562

13 – 14 พ.ค. 62 สัมมนาอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานแนะแนว
โรงเรียนป่าซาง อ.ป่าซาง จ.เชียงใหม่

กรกฎาคม 2562

27 ก.ค. 62 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เสริมสร้างความศรัทธามุ่งมั่นและรักใน
อาชีพครู 2: การบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชุนและสังคม” ให้แก่
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตุลาคม 2562

20 ต.ค. 62 กิจกรรมเดินวิ่งการกุศลเพื่อสร้างความตระหนักเรื่องภัยมลพิษทาง
อากาศ

พฤศจิกายน 2562

1 -3 พ.ย. 62 อบรมการเขียนแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว

ธันวาคม 2562

18 – 20 ธันวาคม 2562 โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มกราคม 2563

มกราคม 2563

มกราคม 2563 วันที่ 5 มกราคม 2563 สมาคมฯจัดกิจกรรมสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่
2563 ณ บ้านสวนคำยอง อำเภอดอยสะเก็ด เริ่มงานเวลา 09.00
น. เป็นต้นไป

Skip to toolbar