รายชื่อคณะกรรมการสมาคม

คณะกรรมการสมาคมจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนวภาคเหนือ มีกรรมการ จำนวน 15 ท่าน คือ

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ คำปัน           นายกสมาคม
 2. อาจารย์โสภณ อาริยะกูล                                อุปนายก
 3. อาจารย์ประวัติ คำยอง                                    อุปนายก
 4. อาจารย์จงสกุล วุฒิสรรพ์                                อุปนายก
 5. อาจารย์สมบูรณ์ จองคำ                                  อุปนายก
 6. อาจารย์เหรียญทอง คำยอง                            กรรมการ
 7. อาจารย์ ดร.ญาณินท์ คุณา                              กรรมการ
 8. อาจารย์จุไรทอง ชัยกันย์                                 กรรมการ
 9. อาจารย์ณัฏฐา สวยสด                                     กรรมการ
 10. อาจารย์รัตติกาล ยศสุข                                   กรรมการ
 11. อาจารย์อัจฉรา บุญกลิ่น                                  กรรมการ
 12. อาจารย์ฐิติมา บุญทวงษ์                                  กรรมการ
 13. อาจารย์ ดร.มนตรี อินตา                                  กรรมการ
 14. อาจารย์กรกช กติยศ                                        กรรมการ
 15. อาจารย์ศิรินทร์ ตันกุริมาน                                กรรมการและเลขานุการ
Skip to toolbar