บริการปรึกษาวัยรุ่นในภาวะวิกฤติ

งานวิจัย เรื่อง “บริการปรึกษาวัยรุ่นภาวะวิกฤต ในอำเภอแม่ริ  เชียงใหม่” 
ผู้วิจัย : ผศ.ดร.บุญเลิศ คำปัน และ ดร.ญาณินท์ คุณา
นำเสนอ การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4

ดาวน์โหลดจาก  
รายงานวิจัย

Skip to toolbar