ํYouth Counselor

การปรึกษาออนไลน์

สมาคมจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนวภาคเหนือ ให้บริการใหม่แก่ผู้ต้องการ “การปรึกษาปัญหาต่าง ๆ” ออนไลน์จากผู้เชี่ยวชาญของสมาคมฯ โปรดติดต่อในช่องทาง “ปรึกษาออนไลน์” ได้ตลอดเวลา

 Youth Counselor   คืออะไร

ที่มา : https://learn.org/articles/What_is_the_Job_Description_of_
a_Youth_Counselor.html

* ถอดความโดย NCGA

Youth Counselor ในบทความนี้ จะขอใช้ตามที่คอมแปลว่า “ผู้ให้คำปรึกษาเยาวชน”

ที่ปรึกษเยาวชนทำงานร่วมกับวัยรุ่นและเด็กเล็ก เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาของพวกเขา และยังให้บริการส่งต่อไปให้หน่วยงานอื่น ๆ ที่ให้บริการเพื่อช่วยให้เด็ก ๆ มีความรู้สึกตลอดจนสุขภาพร่างกายดีขึ้น ผู้ให้คำปรึกษาเยาวชนเหล่านี้จะเน้นย้ำที่ความช่วยเหลือวัยรุ่นหรือเยาวชนที่มีปัญหาด้านการใช้สารเสพติด และปัญหาทางด้านพฤติกรรม หรือไม่ก็เพื่อช่วยให้วัยรุ่นและเยาวชนเอาชนะความผิดปรกติทางด้านอารมณ์และจิตใจ  พวกเขามักทำงานในศูนย์ดูแลผู้ป่วยนอก หรือการให้บริการเด็กและเยาวชนรวมทั้งครอบครัวด้วย  ข้อมูลในตารางด้านล่างแสดงส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและอาชีพสำหรับผู้ให้คำปรึกษาเยาวชน ในการให้คำปรึกษาวัยรุ่นและเยาวชนที่ใช้สารเสพติด ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตใจ

ข้อมูลที่เกี่ยวกับวิชาชีพ ผู้ให้คำปรึกษาเยาวชนที่ให้การปรึกษาด้านการใช้สิ่งเสพติด และปัญหาด้านพฤติกรรม ทีปรึกษาเยาวชนที่ให้บริการปรึกษาด้านสุขภาพจิต
ระดับการศึกษาที่ต้องการ การศึกษาตั้งแต่ประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับปริญญาโท ระดับปริญญาโท
สาขาด้านการศึกษา การให้คำปรึกษาหรือที่เกี่ยวข้อง การให้คำปรึกษา สังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา
ทักษะที่สำคัญ ความเข้าอกเข้าใจ (Empathy), การสื่อสาร (communication), การพูด (speaking) ทักษะการฟัง ทักษะการจัดการ ทักษะความอดทน
ใบอนุญาตLicensure การฝึกให้คำปรึกษาส่วนตัวของผู้ให้คำปรึกษาเยาวชนต้องได้รับการรับรอง ผู้ให้คำปรึกษาเยาวชนด้านจิตใจทุกคนต้องได้รับใบอนุญาต
ความก้าวหน้าทางด้านอาชีพ (2014-2024) 22%* 20%*
เงินเดือนเฉลี่ย (2015) $39,980* $41,880*

ที่มา : สำนักสถิติแรงงานสหรัฐ

สิ่งที่ต้องทำในฐานะผู้ให้คำปรึกษาเยาวชน

ผู้ให้คำปรึกษาเยาวชนปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาทางจิตใจ หรือทางอารมณ์เด็กและเยาว เยาวชนที่พิการและมีปัญหาการใช้สารเสพติด ในฐานะผู้ให้คำปรึกษาเยาวชนท่านสามารถให้การปรึกษาเด็กและวัยรุ่นได้ทั้งแบบเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม ท่านอาจให้คำปรึกษาเยาวชนในภาวะวิกฤติ และอาจช่วยพวกเขาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเอาชนะอุปสรรคในชีวิต และเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ด้วยพฤติกรรมที่ยอมรับได้ ท่านสามารถปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้าน อื่น ๆ รวมไปถึงนักสังคมสงเคราะห์ นักการศึกษา เจ้าหน้าที่ความยุติธรรมทางอาญา และนักจิตวิทยาได้

หน้าที่ของท่านในฐานะผู้ให้คำปรึกษาเยาวชน อาจมีการสร้างและใช้โปรแกรมการปรึกษาส่วนบุคคลสำหรับเยาวชนที่มีปัญหา ท่านอาจต้องสัมภาษณ์วัยรุ่นและสมาชิกในครอบครัว เพื่อแนะนำบริการทางสังคมที่เหมาะสมให้แก่พวกเขา จากนั้นท่านอาจทบทวนและแก้ไขแผนการปฏิบัติของพวกเขาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตกลงร่วมกันไว้ นอกจากนี้หน้าที่ของท่านอาจรวมถึงการให้คำแนะนำ การสร้างวินัย และการมีปฏิสัมพันธ์กับเยาวชนในศูนย์แก้ไขความประพฤติ หรือในสถานที่พักอาศัย

ข้อมูลการจ้างงานและอัตราเงินเดือน

ในฐานะผู้ให้คำปรึกษาเยาวชนท่านอาจทำงานในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน หน่วยงานส่วนท้องถิ่น โรงเรียน สถานพัก โรงพยาบาล หน่วยงานบริการทางสังคม ศูนย์แก้ไขความประพฤติ องค์กรทางศาสนา หรือโครงการป้องกันสารเสพติด สำนักสถิติแรงงานสหรัฐรายงานว่าค่าจ้างรายปีเฉลี่ยของที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิตอยู่ที่ 41,880 เหรียญ หรือ 1,307,000 บาท เมื่อเดือนพฤษภาคมปี 2015 ขณะที่ผู้ให้คำปรึกษาเรื่องการใช้สารเสพติดและความผิดปกติทางพฤติกรรมมีเงินเดือนเฉลี่ยที่ 39,980 เหรียญ หรือประมาณ 1,248,000 บาท(www.bls.gov) ที่ปรึกษาอื่น ๆ ทุกประเภทมีเงินเดือนเฉลี่ยที่ 45,530 เหรียญ หรือประมาณ 1,248,000 บาทต่อปี

การศึกษาที่จำเป็น

ข้อกำหนดด้านการศึกษาสำหรับการเป็นที่ปรึกษาจะขึ้นอยู่กับรัฐ ความเชี่ยวชาญ และนายจ้างของท่าน ท่านอาจเริ่มทำงานการให้คำปรึกษาเยาวชนด้วยวุฒิระดับปริญญาตรี นายจ้างบางคนกำหนดปริญญาตรีสาขาการบริการมนุษย์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประสบการณ์ในการทำงาน หลักสูตรปริญญาตรีด้านจิตวิทยาประยุกต์ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการเริ่มต้นอาชีพของท่านในฐานะผู้ให้คำปรึกษาเยาวชน

โดยปกติแล้วท่านจำเป็นต้องมีวุฒิระดับปริญญาโทในการเป็นผู้ให้คำปรึกษา หลักสูตรปริญญาโทในการให้คำปรึกษามักประกอบด้วยการฝึกงาน หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ท่านอาจเลือกที่จะเรียนต่อโดยการได้รับประกาศนียบัตรระดับปริญญาโทด้านการให้คำปรึกษาวัยรุ่น หรือการการปรึกษาครอบครัวก็ได้

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับใบอนุญาต และใบประกาศนียบัตรรับรอง

ข้อกำหนดเกี่ยวกับใบอนุญาตการเป็นผู้ให้คำปรึกษาเยาวชนขึ้นอยู่กับนายจ้างและรัฐบาลของท่าน ท่านอาจต้องมีใบอนุญาตให้ทำงานเป็นผู้ให้คำปรึกษาเยาวชนที่นอกเหนือจากการได้รับปริญญาโทแล้ว ท่านอาจจะต้องมีจำนวนชั่วโมงการทำงานด้านการรักษาทางคลินิก ผ่านการสอบและได้หน่วยการศึกษาตามที่กำหนด

ท่านอาจขอรับใบอนุญาตจากคณะกรรมการแห่งชาติได้โดยตรง เพื่อรับรองการเป็นผู้ให้คำปรึกษาเยาวชน ทั้งนี้โดยการผ่านการทดสอบแห่งชาติ (www.nbcc.org) คณะกรรมการนี้จะให้การรับรองการปฏิบัติงานทั่วไปในฐานะที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติ ที่ผ่านการรับรองระดับระดับประเทศ หรือผ่านการรับรองเป็นพิเศษระดับโรงเรียน ระดับการปรึกษาด้านสุขภาพจิต และแก้ไขปัญหาการติดสิ่งเสพติด

สมาพันธ์แห่งชาติสำหรับผู้ให้คำปรึกษาด้านแอลกอฮอร์และยาเสพติดมอบประกาศนียบัตรการให้คำปรึกษา ทั้งการให้คำปรึกษาพื้นฐานและการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสิ่งเสพติด เช่นเดียวกับการรับรองผู้เชี่ยวชาญด้านวัยรุ่น (www.naadac.org) การที่ท่านจะผ่านการทดสอบคุณสมบัติการให้คำปรึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งในด้านสิ่งเสพติดเหล่านี้ ตามปกติท่านจะต้องได้รับใบอนุญาต และมีประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษามาแล้วเป็นอย่างดี

อาชีพอื่น ๆ ที่ใกล้เคียงกับอาชีพผู้ให้คำปรึกษามีอะไรบ้าง

อาชีพที่คล้ายคลึงกับอาชีพการให้คำปรึกษาที่จริงมีอยู่ทั่วไป หนึ่งในอาชีพดังกล่าวนี้ คือการเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ ซึ่งท่านจะต้องรับผิดชอบในการดูแลผู้พิการด้วยช่วยให้ผู้พิการมีความพร้อมสำหรับการดำรงชีวิตอย่างอิสระ อาชีพที่เป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งก็คือการเป็นที่ปรึกษาอาชีพในโรงเรียน ในฐานะผู้ให้คำปรึกษาอาชีพในโรงเรียน ภาระของท่านคือช่วยนักเรียนให้มีพัฒนาการทางด้านสังคมในขณะเดียวกับที่ช่วยให้พวกเขากำหนดเป้าหมายทางการเรียนไปด้วย ในฐานะผู้ให้คำปรึกษาด้านอาชีพท่านจะช่วยให้คนเลือกทางเดินอย่างหลากหลายวิธีการ ช่วยพวกเขาเกิดทักษะที่สามารถประยุกต์ใช้ในการเลือกอาชีพของตนเอง โดยเชื่อมโยงไปถึงการฝึกอบรมและวิชาความรู้ที่ตนเองมี โดยปกติการให้คำปรึกษาทางด้านอาชีพจำเป็นต้องอาศัยความรู้ในระดับปริญญาโท

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

ความเห็นของผู้เรียบเรียง

Youth Counselor ตามข้อเขียนนี้และข้อเขียนอื่น ๆ (ภาษาอังกฤษ) มีความหมายตามคำที่ใช้คือ ผู้ให้คำปรึกษาที่ทำงานการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวัยรุ่นที่มีปัญหาทั้งหมาย จึงไม่น่าจะเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่เยาว์วัยที่ยังไม่เป็นผู้ใหญ่หรือผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว ความหมายที่เข้าใจกันในสถานศึกษาทั่วไป ที่เรียกว่า YC (ซึ่งไม่ว่าจะมาจากคำ Youth Couselor หรือ Young Counselor) เป็นผู้ให้คำปรึกษาฝึกหัดที่ยังไม่ใช่ผู้ใหญ่ แล้วฝึกหัดให้คำปรึกษากับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน จึงเรียกอีกอย่างว่า “เพื่อนช่วยเพื่อน”
Youth Counselor ที่กล่าวถึงในข้อเขียนทั้งหลายจึงหมายถึงผู้ให้คำปรึกษาที่เป็นผู้ใหญ่ ผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

เกี่ยวกับผู้เขียน

Learn.org helps almost half a million visitors each month save time and money on their education. Whether you’re wondering which degree is right for you, looking for free education, or searching for scholarships, we have what you need. Our team of teachers and professional researchers and writers have put together the Web’s best collection of resources that will help you reach your goals as efficiently as possible.

Our Team

Jen Powell

Jen Powell leads and organizes our publishing team. Jen joined Learn.org after 17 years in the information technology field. Her passion for affordable education drives her to provide the best information possible to education-seekers. An avid user of free online courseware, Jen seeks to bring quality web-based content to all learners.

Jennifer Moser Jurling

Jennifer Moser Jurling leads and organizes our writers and editors in producing accurate, helpful content. Her goal is for all of our readers to find the education and career that are right for them. Jennifer holds degrees in microbiology and science journalism. Her writing and editing work has ranged from science magazines to community projects.

 

Skip to toolbar