นักจิตวิทยาประจำโรงเรียน

เริ่มต้นในปีการศึกษา 2563 นี้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำลังจัดให้มีการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา โดยให้โรงเรียนส่งครูประจำชั้นที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการเพื่อเข้ารับการอบรมเป็นนักจิตวิทยาประจำโรงเรียนอย่างน้อยโรงเรียนละ 1 คนทั่วประเทศเข้ารับการอบรมในรุ่นต่าง ๆ

เหตุผลสำคัญของการมีนักจิตวิทยาประจำโรงเรียนหรือสถานศึกษา ก็เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีปัญหาในด้านต่าง ๆ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งในโรงเรียน บ้าน และ ชุมชนได้ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างผู้ทีมีสุขภาพจิตดี และประสบผลสำเร็จในการเรียน การทำงาน รวมทั้งสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลรอบข้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นักจิตวิทยาประจำโรงเรียนจำเป็นต้องมีทักษะพื้นฐานในการให้ความช่วยเหลือผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจตัวผู้เรียน และทักษะที่ดีทางด้านจิตวิทยา และการแนะแนว สามารถทำงานร่วมกับบุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียนได้เป็นอย่างดี ในโรงเรียน เช่น ครูแนะแนว ครูประจำวิชา และเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ของโรงเรียน ภายนอกโรงเรียนเช่น ผู้ปกครอง ชุมชน เป็นต้น

สำหรับหลักสูตรการอบรมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 4 สมรรถนะ ได้แก่ สมรรถนะที่ 1 นักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา  จำนวน 5 ชั่วโมง
สมรรถนะที่ 2 จิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น              จำนวน  9 ชั่วโมง
สมรรถนะที่ 3 ทักษะจิตวิทยาแนะแนวและการให้คำปรึกษา  จำนวน 13 ชั่วโมง
สมรรถนะที่ 4 การจัดทำรายงานและการพัฒนานวัตกรรม      จำนวน  5 ชั่วโมง

รายละเอียดของหลักสูตรและการฝึกอบรมสามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (https://www.obec.go.th/) หรือจากเว็บไซต์อื่น ๆ เช่น http://krukob.com/web/1-145/ เป็นต้น

Skip to toolbar