สมาคมจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนวภาคเหนือจัดอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้แก่บุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม

สมาคมจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนวภาคเหนือ จัดอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้แก่บุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศ จำนวน 4 รุ่น ระหว่างเดือน ธันวาคม 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมธาริน จังหวัดเชียงใหม่
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเพชรรัชต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมประตูน้ำ จังหวัดขอนแก่น
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2563 ณ จังหวัดนครปฐม
สมาคมฯ สนับสนุนทีมวิทยากรจัดอบรมจำนวน 7 – 8 ท่าน ในการอบรมแตละรุ่น รูปแบบของการอบรมประกอบไปด้วยการบรรยาย การชมวิดีทัศน์ การฝึกปฏิบัติกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ การทำงานที่มอบหมาย และ การทดสอบ โครงการและกำหนดการสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๕ และสมาคมจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนวภาคเหนือ

ประมวลภาพการอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม

ประมวลภาพการอบรมที่จังหวัดเชียงใหม่

ประมวลภาพการอบรมที่จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมวลภาพการอบรมที่จังหวัดขอนแก่น


Skip to toolbar