September 2020

นักจิตวิทยาประจำโรงเรียน

เริ่มต้นในปีการศึกษา 2563 นี้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำลังจัดให้มีการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา โดยให้โรงเรียนส่งครูประจำชั้นที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการเพื่อเข้ารับการอบรมเป็นนักจิตวิทยาประจำโรงเรียนอย่างน้อยโรงเรียนละ 1 คนทั่วประเทศเข้ารับการอบรมในรุ่นต่าง ๆ เหตุผลสำคัญของการมีนักจิตวิทยาประจำโรงเรียนหรือสถานศึกษา ก็เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีปัญหาในด้านต่าง ๆ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งในโรงเรียน บ้าน และ ชุมชนได้ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างผู้ทีมีสุขภาพจิตดี และประสบผลสำเร็จในการเรียน การทำงาน รวมทั้งสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลรอบข้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักจิตวิทยาประจำโรงเรียนจำเป็นต้องมีทักษะพื้นฐานในการให้ความช่วยเหลือผู้เรียน มีความรู้…


Skip to toolbar