H3-3

คุณสมบัติครูแนะแนว

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตโต) คุณสมบัติของครูแนะแนว ควรจะเป็นคุณสมบัติของครูและผู้แนะแนวทั่วไปนั้นเอง โดยบริการแนะแนว จะเป็นบริการจาก “กัลยาณมิตร” ซึ่งมีหลัก หรือองค์ความประพฤติ ๗ ประการ เรียกว่าธรรม ๗ ประการของกัลยาณมิตร คือ ๑. น่ารัก ๒. น่าวางใจ ๓. น่าเจริญใจ ๔. รู้จักพูดหรือพูดเป็น ๕. รู้จักฟังหรือฟังเก่ง…


Skip to toolbar