H1

สวัสดีปีใหม่ 2564 กับคำสอนของพุทธภาสภิกขุ

ปีใหม่ปีใหม่สมาคมฯอยากเริ่มด้วยหนึ่งในคำสอนคำคมของท่านพุทธทาสภิกขุ ที่ว่า “เวลาของคนเรามีน้อย อย่าต่อสู้หรือต่อต้านในสิ่งที่เสียเวลา เลือกเป็นในสิ่งที่เราศรัทธา”


No Picture

สระเกล้าดำหัวผู้อาวุโสแนะแนว

สมาคมจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนวภาคเหนือ ได้สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง พ.ศ. 2562 ของล้านนาไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 โดย คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกสมาคมจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนวภาคเหนือ ได้ร่วมกันจัดพิธีสระเกล้าดำหัวผู้อาวุโสแนะแนว จำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย อาจารย์ประจวบ ประภาวงศ์ อาจารย์ศุภลักษณ์ ดอกดวง อาจารย์สุเมธี อาจารย์ทองพูน ตันยา…


Skip to toolbar