NCGA Focus

นักจิตวิทยาประจำโรงเรียน

เริ่มต้นในปีการศึกษา 2563 นี้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำลังจัดให้มีการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา โดยให้โรงเรียนส่งครูประจำชั้นที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการเพื่อเข้ารับการอบรมเป็นนักจิตวิทยาประจำโรงเรียนอย่างน้อยโรงเรียนละ 1 คนทั่วประเทศเข้ารับการอบรมในรุ่นต่าง ๆ เหตุผลสำคัญของการมีนักจิตวิทยาประจำโรงเรียนหรือสถานศึกษา ก็เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีปัญหาในด้านต่าง ๆ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งในโรงเรียน บ้าน และ ชุมชนได้ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างผู้ทีมีสุขภาพจิตดี และประสบผลสำเร็จในการเรียน การทำงาน รวมทั้งสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลรอบข้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักจิตวิทยาประจำโรงเรียนจำเป็นต้องมีทักษะพื้นฐานในการให้ความช่วยเหลือผู้เรียน มีความรู้…


Self-awareness

Self-awareness การตระหนักรู้ในตนเอง

6 กิจกรรมสร้างการตระหนักรู้ในตนเอง ที่ทุกคนควรรู้ เขียนโดย ALETHEIA LUNA  แปลด้วย NCGA การตระหนักรู้ในตนเองเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดและพื้นฐานของการดำรงชีวิต หากปราศจากการรับรู้ตนเองแล้ว ความคิด ความรู้สึก และรูปแบบพฤติกรรมของเราจะถูกควบคุมโดยความเชื่อแบบไม่รู้ตัว เราจะอาศัยการคิดเอาเอง หรือไม่ก็ใช้ใช้สัญชาตญาณเป็นสำคัญ เมื่อเราขาดความตระหนักรู้ในตนเองเราได้สร้างความทุกข์ทรมานตัวเองขึ้นมา และยังยื้อเวลาในชีวิตของผู้อื่นซึ่งสร้างความทุกข์ทรมานและความโกลาหลไม่สิ้นสุด อย่างไรก็ตามเมื่อเราเรียนรู้ที่จะตระหนักถึงความคิดดั้งเดิม ความเชื่อ อุดมการณ์ สมมติฐาน และสิ่งอื่นๆ ที่ทำลายตัวเราเองแล้ว เราจะกลายเป็นผู้ที่มีความสุข ความรัก และความเฉลียวฉลาด…


Attending

ความเครียด…

ความเครียด: ผลกระทบต่อร่างกายและพฤติกรรมของท่าน เขียนโดย Mayo Clinic Staffถอดความโดย webmaster ภาพโดย Getty Images อาการของความเครียดอาจส่งผลต่อสุขภาพของท่าน แม้ว่าท่านจะอาจไม่ได้คิดถึงมันก็ตาม คุณอาจคิดว่าที่ตัวเองป่วยก็เป็นเพราะปวดหัวอยู่เรื่อย หรือไม่ก็คิดว่าเป็นเพราะนอนไม่หลับติดต่อกันนาน ๆ หรือเป็นเพราะการงานไม่ก้าวหน้า แต่แท้ที่จริงแล้วความเครียดนั่นแหละที่เป็นตัวการสำคัญ ผลของความเครียด จริง ๆ แล้ว ความเครียดส่งผลต่อร่างกาย ความคิด ความรู้สึก หรือแม้แต่พฤติกรรมของท่าน…


จิตวิทยาปรึกษา

ํYouth Counselor

การปรึกษาออนไลน์ สมาคมจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนวภาคเหนือ ให้บริการใหม่แก่ผู้ต้องการ “การปรึกษาปัญหาต่าง ๆ” ออนไลน์จากผู้เชี่ยวชาญของสมาคมฯ โปรดติดต่อในช่องทาง “ปรึกษาออนไลน์” ได้ตลอดเวลา


ครูแนะแนว

คุณสมบัติครูแนะแนว

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตโต) คุณสมบัติของครูแนะแนว ควรจะเป็นคุณสมบัติของครูและผู้แนะแนวทั่วไปนั้นเอง โดยบริการแนะแนว จะเป็นบริการจาก “กัลยาณมิตร” ซึ่งมีหลัก หรือองค์ความประพฤติ ๗ ประการ เรียกว่าธรรม ๗ ประการของกัลยาณมิตร คือ ๑. น่ารัก ๒. น่าวางใจ ๓. น่าเจริญใจ ๔. รู้จักพูดหรือพูดเป็น ๕. รู้จักฟังหรือฟังเก่ง…


ข่าวการอบรม

โครงการประชุมสัมมนาครูแนะแนว..

สมาคมเตรียมการจัดประชุมสัมมนาในโครงการ “เสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการใช้สื่อ นวัตกรรม และแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวในศตวรรษที่ 21” เพื่อพัฒนาจิตวิทยาและการแนะแนวในโรงเรียน และการสร้างเครือข่ายด้านการแนะแนว ทั้งนี้ได้มีประชุมเตรียมดำเนินงานนี้หลายครั้ง โดยครั้งล่าสุดได้ประชุมกันในวันที่ 6 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ภาพการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนวภาคเหนือ วันที่ 6 ตุลาคม 2562


Skip to toolbar